SCENARIUSZ  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 Stefan Klauziński

     W ramach projektowania zmian w całym systemie edukacji zaczęto poszukiwać nowych formuł pracy z Radą Pedagogiczną, które odpowiadałaby charakterowi zmian w szkole i całej otaczającej rzeczywistości. Umiejętność szukania, a następnie wykorzystywania zdobytych wiadomości - to jedna z umiejętności najpotrzebniejszych współczesnemu człowiekowi.

    Celem tej publikacji jest pomoc dyrektorowi szkoły w zorganizowaniu rady szkoleniowej pojmowanej w sposób twórczy - wysoka aktywność i zaangażowanie się członków rady, akceptacja wypracowanych wniosków jako własnych, rozwijanie twórczości i możliwość przedstawienia swego punktu widzenia na określone tematy, ustalenia jednolitych oddziaływań wychowawczych.

    Wzajemny stosunek dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej ułoży się właściwie, gdy wystąpi prawidłowa komunikacja. W praktyce oznacza to, żeby rada nie czuła się organem mało ważnym, niedocenianym, nie informowanym. Aby nie wystąpiło krytykowanie, orzekanie, rozkazywanie, moralizowanie, nadmierne niewłaściwe wypytywanie itp. Powinna wystąpić współpraca między dyrektorem i radą oraz uświadomienie konieczności porozumienia i wspólnej realizacji zadań.                 Najważniejsze i najbardziej wartościowe są komunikaty wspierające. Dają one przestrzeń do działania drugiej osobie, która jest w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy.

    Stosunki międzyludzkie w Radzie oparte o współdziałanie, powinny integrować zespół, zwiększać zaangażowanie osobiste członków Rady w wielorakie funkcje szkoły. Członkowie Rady powinni być otwarci na stosowanie nowoczesnych metod i form nauczania. Chętnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju szkoleniach, warsztatach metodycznych i konferencjach.

    Właściwa organizacja działalności Rady Pedagogicznej powinna się koncentrować wokół zadań regulaminowych, form samokształcenia nauczycieli i rozwoju nowatorstwa pedagogicznego.

   Tematem  planowanej Rady Pedagogicznej są trudności wychowawcze.

W czasie realizacji zadań nauczyciele nabędą następujące umiejętności kluczowe:

 

SCENARIUSZ

SPOTKANIA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

praca nad problemem

 

1.Postawienie problemu:

Należy ujednolicić system oddziaływania wychowawczego w celu zapobiegania patologiom społecznym

2. Motywacja wyboru tematu:

Wystąpiły duże trudności wychowawcze, które nie są pokonywane. Sprzyja to kształtowaniu niewłaściwych postaw i osiąganiu złych wyników w nauce i zachowaniu.

3. Cel spotkania:

Uświadomienie nauczycielom narastających problemów wychowawczych, ich hierarchizacji oraz sposobów zapobiegania.

4. Pomoce:

Wyniki klasyfikacji zachowania uczniów, zestawienia statystyczne – ksero, arkusze papieru, kolorowe pisaki, samoprzylepne kartoniki

4. Metody:

Dyskusja dydaktyczna

5. Czas spotkania: 1 godz.

6. Sposób realizacji:

Pogadanka wprowadzająca: Podanie tematu szkolenia. Przedstawienie motywacji wyboru tematu i celu spotkania. Analiza statystyczna wyników klasyfikacji zachowania w poszczególnych klasach (udostępnienie powyższych materiałów wszystkim uczestnikom).

Sformułowanie trudności wychowawczych: Podział na grupy max 10 osobowe. Grupy analizują i wypisują najczęściej występujące w szkole trudności wychowawcze w formie plakatu.

Wytypowanie trzech najczęściej powtarzających się na plakatach trudności wychowawczych: Po wywieszeniu na tablicy plakatów, wybieramy trzy najczęściej powtarzające się w grupach problemy wychowawcze. Przewidywane trudności wychowawcze to - agresja, uzależnienia, wagary, kradzieże, kłamstwa, bójki, wulgaryzmy, przemoc brak reakcji na sugestie, zahamowania i nadpobudliwość.

Sposoby zapobiegania wybranym trudnościom wychowawczym: W grupach następuje opracowanie metod zapobiegania trzem wybranym trudnościom wychowawczym. Przewidywane odpowiedzi to - pedagogizacja rodziców, pomoc specjalistów (pedagog szkolny), indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu, bardziej stosować nagrody niż kary, zagospodarowanie czasu wolnego.

Plenum i prezentacja plakatów przez liderów grup. Wybór najczęściej powtarzających się metod zapobiegania trudnościom wychowawczym.

Posumowanie zajęć: Dyrektor przedstawia kierunki dalszego postępowania wychowawczego w najbliższym czasie.

Ewaluacja: Dyrektor rozdaje arkusze ewaluacyjne, które nauczyciele indywidualnie wypełniają, objaśnia sposób wypełnienia arkusza.

 

Licznik odwiedzin:  

                                                                              ŁOSICE 2001